Alapelvek

Az intézmény minőségpolitikája

 • Értékek
 • Gyermekközpontúság
 • Szeretetteljes, nyugodt biztonságos légkör
 • Partnerközpontúság
 • Dolgozók közötti kölcsönös megbecsülés
 • Képzett munkaerő
 • Kompetenciaalapú fejlesztés
 • Integrált nevelés

Alapelvek

 • A gyermekeket mindig önmagukhoz képest egyénre szabott differenciált módszerekkel fejlesztjük
 • A gyermekekhez szeretettel, megértéssel fordulunk.
 • A gyermekek óvodai élete során a gyermeki szükségleteket, játékosságot, tevékenykedtetést elsődlegesnek tartjuk.
 • Segítő szándékkal közeledünk a gyermekek és egymás felé,
 • Fokozott figyelmet fordítunk a problémahelyzetek megoldására.
 • Partnereink igényét, elégedettségét folyamatosan mérjük, figyelembe vesszük.
 • Folyamatosan fejlesztjük a szervezeti kultúránkat.
 • A dolgozók szakmai képzettségüket folyamatosan gazdagítják (önképzés, továbbképzés)
 • Tevékenységbe ágyazott képességfejlesztés
 • Másság elfogadása
 • A gyermeki személyiség tiszteletben tartása
 • Esélyegyenlőség biztosítása

Küldetésnyilatkozat

Óvodánk, mint nevelési intézmény a 3-7 éves korú gyerekek sokoldalú, harmonikus nevelésére vállalkozik.
Olyan alapvető értékeket közvetítünk, mint az egészséges életmódra nevelés, a természeti környezet szeretete, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése, a másság elfogadása.
Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek az óvodáskor végére befogadóvá legyenek a természeti és társadalmi környezetből feléjük áramló információra, tudják azokat feldolgozni és napi életükbe beépíteni. Váljanak képessé az aktív önálló gondolkodásra, problémamegoldásra. Tudjanak dönteni, vállalják fel tetteiket, cselekedeteiket akár pozitív, vagy negatív annak eredménye.
Minden gyermeket képességei alapján fejlesztünk, törekedve arra, hogy érezze magát valamiben sikeresnek, fontosnak, igyekszünk a gyermekekben a pozitív énképet kialakítani. Új törekvésünk alapján esélyt biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésére, fejlesztésére.
Kiemelt feladatunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése.
Az óvodai tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, melyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk.
Arra törekszünk, hogy minden szülővel személyes kapcsolatot alakítsunk ki, rendszeres tájékoztatást adjunk a gyermek fejlődéséről, a családdal együttműködve közösen keressük a gyerekek fejlesztéséhez legmegfelelőbb módszereket és eszközöket.

Vélemény, hozzászólás?